§1 Postanowienia ogólne

 1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 4. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez HSL Natalia Rybarczyk pod adresem e-mail: biuro@nataliarybarczyk.pl §2 Definicje

Sugerowany tekst: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz po

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to HSL Natalia Rybarczyk, jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Poznaniu  (61-461)  przy  ul.  Czechosłowackiej 32/9 REGON: 361360687, NIP: 9231641465. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;
 2. Selekcja NR – rozumie się przez to wszelkie usługi i produkty oferowane przez Administratora, w zakresie organizacji wydarzeń stacjonarnych i online, w szczególności strona internetowa działająca pod domeną www.nataliarybarczyk.pl, konferencja, szkolenie, konsultacje czy różnego rodzaju materiały dydaktyczne;
 3. Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
 4. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;
 5. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu;
 6. Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 7. Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki organizacji Selekcja NR, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;
 8. Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.nataliarybarczyk.pl;
 9. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone‘y;
 10. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz która uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 11. Zgodzie – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych. §3 Przetwarzanie Danych Osobowych

1.Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach usług organizatora, w celach marketingowych oraz w przypadku konieczności dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika – m.in. w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, a także w innym zakresie określonym każdorazowo w treści wyrażanej przez Użytkownika zgody;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy tj. organizacji wydarzeń, szkoleń, konsultacji dla organizatorów, konferencji dla organizatorów, sprzedaży produktów czy udostępnienia materiałów pdf;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Administratora, w szczególności takie jak przekazanie informacji o usługach oferowanych przez Administratora, marketing bezpośredni usług i produktów oferowanych przez Administratora, wysyłka newslettera, kontakt na żądanie Użytkownika, zabezpieczenie materiału dowodowego w celu ochrony przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przesyłanie danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, ocena jakości usług, badanie rynku, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami przez nas publikowanymi oraz ulepszaniem świadczonych usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać z oferowanych przez Administratora usług lub uczestniczyć w organizowanych przez Administratora  wydarzeniach.  W  przypadku  braku  podania  danych  osobowych Użytkownik może nie otrzymać świadczenia wynikającego z usługi świadczonej drogą elektroniczną lub otrzymać je w ograniczonym zakresie.

3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik może wyrazić przedmiotową zgodę na stronie internetowej w miejscach wyraźnie określonych przez Administratora. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Administrator  przetwarza  lub  może  przetwarzać  następujące  Dane  Osobowe

Użytkownika, które Użytkownik może podać dobrowolnie:

 • nazwisko i imię,
 • adresy e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP.

5.Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia organizacji i komunikacji z Użytkownikami.

6.Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie:

1)art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika – do momentu wycofania zgody przez Użytkownika, a następnie przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

2)art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy – do momentu wykonania umowy oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

3)art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do momentu wypełnienia tego obowiązku oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;

4)art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu istnienia takiego interesu.

7.Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym księgowość na zlecenie Administratora, podmiotom prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów biznesowych tj. np. support IT.

8,Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT (w tym gSuite oraz Hubspot) dostarczanych przez podmioty z USA Administrator może przekazywać Dane Osobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki w oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA lub Standardowe Klauzule Umowne.

9.Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

10.Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, a także profilowania, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.

11.Dane, o których mowa w ust. 9 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.

12.Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.

13.Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie

Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:

 • niezbędne do celów reklamy (prawnie uzasadniony interes Administratora), badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
 • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 • zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.14.Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:

 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych i aby móc to wykazać;
 • utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 • przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • zachowuje poufność Danych Osobowych;

zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających z przepisów prawa.15.Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

16.Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

17.W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu społecznościowym Facebook, Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników, a w szczególności następujące Dane Osobowe: adresy elektroniczne, numery telefonów, dane lokalizacyjne, wizerunek, imię i nazwisko, FB Messenger ID, zdjęcie profilowe, strefa czasowa czy płeć.

18.W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu Selekcja NR, Administrator może przetwarzać ponadto Dane Osobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Selekcja NR znajdującym się pod adresem: www.nataliarybarczyk.pl.

 §4 Newsletter

 1. Newsletter jest usługą elektroniczną dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez niego. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratora usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić Zgodę na jego otrzymywanie.
 2. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga od Użytkownika zapoznania się z Polityką Prywatności.
 3. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenie takiego żądania do Administratora.

 §5 Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
  4. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub na portalu Selekcja NR), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 5. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

 §6 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@nataliarybarczyk.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzać jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, ale może ono następować z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 §7 Postanowienia końcowe

 1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: biuro@nataliarybarczyk.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 27 września 2019 r.
X