Regulamin

Organizatorem jest:

HSL Natalia Rybarczyk, jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Poznaniu  (61-461)  przy  ul.  Czechosłowackiej 32/9 REGON: 361360687, NIP: 9231641465

Z polityką prywatności można się zapoznać tutaj: https://selekcja.nataliarybarczyk.pl/polityka-prywatnosci/

Par. 1

Po wykupieniu przez Klienta programu: Selekcja NR, Organizator zobowiązuje się do:

 1. Dotyczy wykupienia programu Selekcja NR online – zapewnienia uczestnikowi dostępu do platformy na której znajdują oraz odbywają się treningi zakupione na określony okres
 2. Dotyczy wykupienia programu Selekcja NR offline – do przeprowadzenia

 treningów stacjonarnie we wskazanym miejscu oraz do udostępnienia treningu online w dniach w których ustawowo ogłoszone są święta i/lub dni wolne od pracy

Par. 2

Zajęcia będą odbywać się:

 1. Dotyczy zajęć online: treningi będą prowadzone w wybrane dni o godzinie 6:00 w zamkniętej grupie na Facebooku. Klient po dokonaniu płatności za program otrzyma droga mailową link do grupy w której odbywają się treningi. Dostęp do grupy będzie obywał się poprzez zweryfikowanie czy Klientowi przysługuje dostęp do grupy w danym czasie. Weryfikacja będzie następować po podaniu wymaganych w formularzu przystąpienia danych: Imię i Nazwisko oraz adres mailowy. Powyższe dane musza być zgodne z danymi podanymi przy zakupie programu.
 2. Dotyczy zajęć offline: Zajęcia będą odbywać się w Klubie fitness City Fit w Poznaniu – CH Plaza, al. Solidarności 43 w godzinach wskazanych w zakupionej opcji.

Par. 3

Cena produktu Selekcji online 489 zł za 8 tygodni oraz 780 zł za selekcje offline – 8 tygodni zł z wyjątkiem przyznanych przez organizatora uczestnikowi ulg i nagród.

Par. 4

Uczestnik zobowiązuje się dokonać zapłaty kwoty określonej w umowie przed rozpoczęciem cyklu treningowego.

Par. 5

 1. Uczestnik zobowiązany jest: dostarczyć organizatorowi zajęć na adres email: biuro@nataliarybarczyk.pl, do pierwszego terminu zajęć stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa przez uczestnika w zajęciach sportowych selekcja_nr,
 2. Niedostarczenie ww. Zaświadczenia do pierwszego terminu zajęć sportowych selekcja_nr będzie równoznaczne z uczestniczeniem przez uczestnika w zajęciach bez informacji o ewentualnych medycznych przeciwwskazaniach do tego i związanym z tym ryzyku. Pomimo braku zaświadczenia organizator zajęć dopuści uczestnika do zajęć, przy czym w takim przypadku uczestnik ponosi pełne ryzyko ewentualnych następstw faktycznie istniejących, a nie stwierdzonych zaświadczeniem, przeciwwskazań medycznych.

Par 6

 1. Uczestnik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyk, które wiąże się z uczestnictwem w cyklu treningowym selekcja_nr online i uczestniczy w nim na swoją odpowiedzialność.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uczestnictwa w programie treningowym selekcja_nr online uczestnik ma obowiązek zasięgnąć porady lekarza przed przystąpieniem do ćwiczeń.

Par. 7

Uczestnik nie ma prawa do uczestnictwa w zajęciach w innym terminie aniżeli ustalony powyżej.

Par. 8

Nieobecność uczestnika w części zajęć nie powoduje powstania roszczenia o odpowiednie obniżenie ceny przez uczestnika z tytułu realizacji niniejszej umowy.

Par. 9

 1. Stronom umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania jedynie z powodu przewlekłej choroby uczestnika zajęć, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, o której zaistnieniu uczestnika powziął wiedzę po zawarciu niniejszej umowy, a która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozostałych do odbycia lub ich znaczącej większości.
 2. W przypadku rozwiązania umowy strony dokonają jej rozliczenia, według zasad podanych niżej:
  1. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić za poszczególne zajęcia, w których zgodnie z umową do dnia jej rozwiązania uczestnik brał (lub mógł wziąć) udział, a ponadto za zajęcia w których uczestnik miał uczestniczyć, lecz z uwagi na zaistnienie ważnych przyczyn będących powodem rozwiązania niniejszej umowy nie uczestniczył, do czasu dostarczenia organizatorowi zajęć przez uczestnika stosownego potwierdzenia zaistnienia tych ważnych przyczyn, w szczególności ww. zaświadczenia lekarskiego.
  1. Cenę pojedynczych zajęć ustala się proporcjonalnie zgodnie z §3 umowy,
  1. W razie gdy po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że uczestnik uiścił kwotę wyższą niż wynik wyliczenia, kwota nadpłacona zostanie mu zwrócona przez organizatora zajęć w terminie dwóch tygodni od rozwiązania umowy. W sytuacji, jeżeli po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że uczestnik zapłacił kwotą niższą niż wynika z wyliczenia, zobowiązany jest on w terminie dwóch tygodni od dnia rozwiązania umowy wyrównać zaległość.
  1. W przypadku nie podjęcia zajęć i rozwiązania niniejszej umowy w terminie 1 miesiąca od jej zawarcia ale jeszcze przed rozpoczęciem cyklu zajęć, uczestnik otrzymuje zwrot opłaty pomniejszony o 50 zł tytułem kosztów czynności związanych z rozwiązaniem niniejszej umowy, w szczególności ustaleniem postaw do rozwiązania umowy (ustaleniem czy choroba podana w zaświadczeniu jest przewlekła oraz czy uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo) oraz sporządzeniem dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy.

Par. 10

Uczestnik jest świadomy iż podczas zajęć będą nagrywane materiały wideo oraz robione zdjęcia dokumentujące ich przebieg. Materiały mogą być użyte w celach marketingowy. Tym samym Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów, które zawierają jego wizerunek w celach marketingowych.

Par. 11

Reklamacje należy skadać pod adresem biuro@nataliarybarczyk.pl.

Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od ich złożenia.

Par 12

Płatności dokonywane będą za pomocą systemu PayU

z wykorzystaniem metod:

 • BLIK
 • Karty Płatniczej/debetowej/kredytowej
 • Banków

Par. 13

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksy cywilnego.

Informujemy, iż przysługuje państwu prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.

X